Quartz is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Quartz verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer Quartz uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. Quartz Investments BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer BE 0863.873.882 en met maatschappelijke zetel te Hondjesberglei 1, 2930 Brasschaat, België.

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. Mogelijks zijn naast dit algemeen Privacybeleid ook specifieke richtlijnen van toepassing wanneer u gebruik maakt van online tools die door Quartz Investments ontwikkeld zijn.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is terug te vinden op onze website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor financieel advies of andere soorten diensten. Quartz Investments verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Informatie betreffende de financiële gegevens van uw onderneming
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde financieel advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Toegang verlenen tot online tools die door ons ontwikkeld zijn
 • Toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over komende seminars en events
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Analyseren van het websiteverkeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel 

 • voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en Quartz Investments, 
 • voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of 
 • wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden, met uitzondering van sollicitatieformulieren die niet langer dan twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden worden.

Quartz Investments kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Dit omvat onder meer dienstverleners voor de organisatie van events en website beheer.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

Quartz Investments draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Quartz Investments beheerd worden. Quartz Investments is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief)

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Quartz Investments via e-mail aan info@quartzinvest.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevens beschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Quartz Investments zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Quartz Investments zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Cookiebeleid

De website van Quartz Investments maakt gebruikt van cookies om beter aan uw noden en wensen tegemoet te komen. Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookiebeleid.

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat.

Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (bv. taal).

Quartz Investments gebruikt verschillende soorten cookies:

 1. Functionele cookies om uw persoonlijke website voorkeuren te herinneren en te vermijden dat dezelfde communicatiestappen tijdens opeenvolgende raadplegingen van de website herhaald moeten worden. Het is mogelijk dat de gegevens die door deze cookies verzameld worden, persoonsgegevens bevatten die u meegedeeld hebt. Wanneer u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de prestaties en functionaliteit van onze website aangetast zijn en/of de toegang tot de inhoud van de website beperkt is; 
 2. Performance cookies om toe te laten te bepalen hoe u onze website gebruikt, met de bedoeling de inhoud van onze website aan te passen en te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het is voor ons niet mogelijk u aan de hand van deze cookies als een individu te identificeren. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd; 
 3. Google Analytics cookies om ons te helpen onze website te verbeteren. Deze cookies verstrekken ons informatie over de wijze waarop gebruikers met onze website omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden. 

Het is mogelijk dat Quartz Investments u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Quartz Investments raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, vermeld op de website van de betreffende organisatie.

U kunt te allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browser instellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt of beperkt.

Als u vragen hebt in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren via nfo@quartzinvest.

Deze website gebruikt cookies zodat je een betere web ervaring krijgt. Door verder te gaan op deze site, ben je akkoord met ons gebruik van cookies.